Regulamin sklepu - Bramki antykradzieżowe


Przejdź do treści
DEFINICJE
Administrator – PPHU Integer Ryszard Kielar, adres siedziby: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 865-001-75-35
 • Serwis – strona internetowa udostępniana przez PPHU Integer Ryszard Kielar pod aktualnym adresem www.eassystem.eu oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez informacje gromadzone za pośrednictwem formularzy i plików cookie
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PPHU Integer Umowę.
 • Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w serwisie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.eassystem.eu. jest PPHU Integer Ryszard Kielar, adres siedziby: ul.Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 865-001-75-35, adres poczty elektronicznej: info@eassystem.eu dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
 • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.eassystem.eu
 • celów marketingowych (Newsletter)
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu
 • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 • Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@eassystem.eu
  PLIKI „COOKIES”
  W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 • Serwis wykorzystuje trzy rodzaje plików Cookies:
  sesyjne
 • stałe
 • analityczne
 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 • Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 • Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, stałych jak i analitycznych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 • Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 • Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 • Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 • Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.
 • Strona internetowa Usługodawcy wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
  Cookies jakiego narzędzia:
  Cel zapisania:
  Google Analytics
  analiza zachowań użytkowników na stronie www
  facebook.com, linkedin.com
  funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
  Google Tag Manager
  kontrola kodów zamieszczanych na stronie www
  Google Optimize
  testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B
  Hotjar
  analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę
  Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
  USUWANIE I BLOKADA PLIKÓW COOKIES
  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 • Użytkownik w każdej chwili może usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

 • POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  METODY PŁATNOŚCI
     1.
  PAY PAL
  ZA POBRNIEM
  FAKTUROWANIE
  ___________________________________________________
  Prosimy o sprawdzenie stanów magazynowych przed zakupem.
  tel.    604638672     info@eassystem.eu

  |    REGULAMIN SKLEPU     |   ZWROTY TOWARU     |
  FH INTEGER

  www.eassystem.eu

  PRZEMYSŁOWA 13
  37-450 STALOWA WOLA
  Wróć do spisu treści