Licznik osób C15 - Bramki antykradzieżowe

Przejdź do treści
C15
Transmisja danych do komputera poprzez Wi-fi.
Możliwość podpięcia 2 sensorów. Obsługa dwu wejść.
Dostępne czujniki:
bariera podczerwieni IR TX-RX
bariera IR z lustrem odbiciowa;
laserowy czujnik sufitowy do montażu nad przejściem;
Licznik osób - wykres - statystki
Wykres graficzny ruchu osób
Wykresy graficzne dla ruchu osób w ciągu miesiąca, roku.
Zestawienia dobowe i roczne.

Instrukcja
do programu obsługi do licznika osób C16
 
Do poprawnej pracy licznika wymagane jest, aby czas i data systemowa w liczniku była poprawnie ustawiona.
Ustawienie daty i godziny możliwe jest po podłączeniu licznika poprzez połączenie wi-fi z komputerem, na którym jest zainstalowany program do obsługi licznika C15. Ustawienie czasu nastąpi automatycznie po nawiązaniu połączenia.
Licznik klientów C15 instrukcja obsługi 1
Instrukcja obsługi -z akładka "online"
Program obsługi licznika osób. Zakładka "Online"
 
Okno wskazuje bieżące odczyty z podłączonych liczników.
NR1                       – nr wpisu w bazie
Nazwa1                 - Jest niepowtarzalnym numerem przyznanym licznikowi przez producenta.
Nazwa2                 - Przyjazna nazwa nadana przez użytkownika (zakładka Przyjazne nazwy).
Licznik1                 - ilość wejść z bariery 1 (We1 urządzenia C15).
Licznik2                 - ilość wejść z bariery 2 (We2 urządzenia C15).
Data                      - data ostatniego odczytu z licznika.
Godzina                 - godzina ostatniego odczytu z licznika.
Dat_RAM               - ostatnia data odczytu dobowego danych z pamięci licznika C15(C16).
                               Licznik zapamiętuje w wewnętrznej pamięci EEPROM, raz na dobę o godzinie 23.59 ilość  
                               wejść dla  każdego We(1,2)  po czym następuje  zerowanie liczników.  
                               Licznik C15(16) pamięta wejścia z ostatnich 365 dni.
                                  Dane dobowe za brakujący okres są przesyłane do serwera w momencie połączenia(do 365 dni wstecz).
Grupa                        Umożliwia przydzielenie licznika do grupy. Raporty można wykonać dla każdej grupy oddzielnie (do 999)
                                 Przy rejestracji nowego licznika nadawana jest automatycznie domyślna grupa „0”.
 
Przycisk ‘odczyt liczników’   --  przed odczytem danych z liczników należy wybrać sieć WiFi C16Nxxxx.
                                                Przycisk działa tylko w trybie add-hoc.
                                               (połączenie licznika poprzez WiFi z bezpośrednio z   kartą sieciową  komputera).

Instrukcja obsługi licznik - zakładka "Dobowe"
 
Zestawienie dobowe.
Pokazuje odczyty dobowe z pamięci EEPROM licznika.
Dane są uzupełnianie automatycznie po uzyskaniu połączenia licznika z serwerem za ostatnie 365 dni.
Baza danych – „Zestawienie dobowe” przechowuje dane od momentu pierwszego połączenia licznika C15 z serwerem. Dane nigdy nie są kasowane i są przechowywane z okresu  wielu lat.
Instrukcja obsługi licznika C15 - raporty
 
Zestawienie godzinowe.

Do poprawnej pracy wymagane jest połączenie „OnLine” Licznika C15  z serwerem.
Zestawienie jest uzupełniane o koleiny wpis godzinowy co godzinę o pełnej godzinie.

Instrukcja obsługi licznika klienta - katalog raportów
 
Raporty.
Pole edycyjne „Katalog raportów”.
Kliknięcie w pole edycyjne Katalog raportów otwiera okno wyboru katalogu do zapisu raportów.
 
Pole edycyjne „Godzina raportu”.
Można ustawić godzinę wykonywania raportów do plików tekstowych.
Można jednoczenie zaznaczyć opcje „Raport godzinowy auto” „Raport dobowy auto”.

Pliki raportu „Raport-G1_2017-12-19_Gr0.TXT” jest raportem dobowym zapisanym automatycznie do katalogu
„Katalog raportów” o wskazanej godzinie wykonywanym codziennie.
Raport jest wykonywany za okres od pierwszego dnia danego roku (1 stycznia) do dnia wykonania raportu.
Nazwa pliku zawiera datę wykonania raportu i grupę, dla której został wykonany (domyślnie jest ustawiona grupa „0”.
Pliki raportu  „Raport-24_2017-1219_Gr0.txt” jest raportem godzinowym wykonywanym o godzinie wskazanej w polu edycyjnym „Godzina raportów” za okres od pierwszego dnia roku do dnia bieżącego zawierającym dane
z liczników z godziną wpisu do bazy danych. Dane są zapisywane w katalogu wskazanym w polu edycyjnym „Katalog raportów”.
 
Przycisk „Podsumownie” – zapisuje zestawienie dla wszystkich liczników wybranej grupy w katalogu wskazanym w polu edycyjnym „Katalog raportów” z podsumowaniem miesięcznym za okres 1 roku wybranego w polu edycyjnym „Od”.
 
Przycisk „Raport dobowy” – zapisuje zestawienie  dla okresu wybranego w polach edycyjnych „Od” „Do” dla wskazanej „Grupa” .
 
Przycisk „Raport Godzinowy” – zapisuje zestawienie  dla okresu wybranego w polach edycyjnych „Od” „Do” dla wskazanej  „Grupa”
Konfiguracja licznika
 
Opcje:  Podświetlenie LCD; nie wyświetlaj różnicy We1 – We2 wszystkie liczniki; liczenie z dzielnikiem /2 są wysyłane do licznika w momencie przesyłania danych zliczania z licznika.

Opcja: Podświetlenie LCD, LCD; opcja zaznaczona włącza podświetlenie LCD we wszystkich podłączonych licznikach.

Opcja: nie wyświetlaj różnicy We1 – We2 wszystkie liczniki;  LCD może wskazywać różnicę wyników między wejściem We1 a wejściem licznika We2.
zaznaczona:
 1 linia  LCD w liczniku C15 – wyświetla na zmianę  godzinę i datę z wewnętrznego zegara.
 2 linia LCd w Liczniku C15 -  pokazuje wyniki zliczania ze znakiem dla We1 „>” i dla We2 „<”.
    jeżeli opcja jest niezaznaczona: dodatkowo  2 linia LCD wyświetla różnicę
    między We1 a We2 . Wskazanie na  LCD   ‘><  +0006’.  (do 9999).
       Jeżeli bariera IR (czujnik We1) zostanie zainstalowana w wejściu do lokalu, a druga bariera IR (czujnik we2)  
       w wyjściu z lokalu to niezaznaczona opcja „różnicy” umożliwi dodatkowe wyświetlanie na  LCD licznika C15
       różnicy wejść. (Np. ilość  gości w lokalu w danej chwili.)
 
Opcja:   Liczenie z dzielnikiem /2.  Powoduje zliczanie co 2 impulsu dla obu wejść.
               Jeżeli jedno wejście jest równocześnie wyjściem z lokalu, to LCD pokazuje rzeczywistą ilość odwiedzających.

Ustawienie danych do routera w liczniku osób C16
 
Opis:
‘Lokalne IPv4 serwera: ‘    ;adres IP naszego serwera w sieci lokalnej.

 
IPv4 do serwera:                 ; tu wpisujemy adres naszego serwera ‘Lokalne IPv4 serwera: ‘   
Router SSID:                        ; tu wpisujemy nawę naszego routera, do którego mamy podłączony
                                          ; nasz komputer – serwer.
Router hasło:                       ; hsło do logowania do routera;

Aby połączyć licznik C15 z serwerem; dane z pól zielonych muszą zostać wysłane do urządzenia C15.
Do pierwszej konfiguracji musi zostać użyty wewnętrzny router DHCP licznika C15.
Po skonfigurowaniu ustawień do sieci WiFi można używać licznika C15 zarówno w trybie AP jak i klienta.
Podczas pierwszej konfiguracji potrzeba uzupełnić wszystkie pola zielone i zaznaczyć opcję wyboru IP+SSID+password.
Następnie należy połączyć się  siecią WiFi C16Nxxxx, która będzie dostępna po podłączeniu zasilania do licznika C15.
Po uzyskaniu połączenia należy wysłać dane na adres IP licznika, którym jest domyślnie IP: 192.168.4.1  za pomocą przycisku ‘Prześlij do licznika’. Na LCD dla potwierdzenia odebrania konfiguracji zostanie wyświetlony napis ‘OK 14’.
Po skonfigurowaniu licznika należy z powrotem ustawić naszą siec WiFi w komputerze.
Po restarcie licznik połączy się z routerem i dane będą wysyłane na adres IP wskazany w polu Ipv4 do serwera.
Dane zliczania są wysyłane do licznika, w momencie zliczenia kolejnego impulsu i co godzinę o pełnych godzinach, jeżeli nawet nie było żadnych wejść w ciągu godziny.
Po zliczeniu jakiegoś wejścia przez licznik C15 dane zostaną wyświetlone w oknie OnLine serwera.
Serwer automatycznie dopisuje kolejne liczniki do swojej bazy danych, o ile tylko otrzyma od nich jakieś dane.

Jeżeli mimo poprawnej konfiguracji nie otrzymujemy danych  to często zachodzi potrzeba skonfigurowania routera i antywirusa, aby umożliwił przekazywanie danych po porcie 30459 i 31459 do naszego serwera.
Licznik osób - raporty awarii
 
Wpisy w oknie Awarie są robione  w przypadku wykrycia nieprawidłowości pracy Licznika C15.
Nowy  wpisu jest sygnalizowany w oknie po prawej stronie zapaleniem wskaźnika Awarie na czerwono .
Otworzenie zakładki Awarie powoduje zapalenie wskaźnika LED na zielono.
 
Status określa przyczynę dokonania wpisu:
 1. ‘Licznik wyłączony’; powodem wpisu może być utrata połączenia WiFi z licznikiem, awaria zasilania lub  
      wyłączenie zasilania licznika.
 2. ‘Slaba bateria’;  wskazanie w przypadku wykrycia niskiego napięcia baterii licznika C15.  
     Licznik posiada baterię 2032w komorze podłączenia przewodów zasilania.
     Bateria służy wyłącznie do podtrzymania pracy wewnętrznego zegara czasu.
     Cała praca licznika jest uzależniona od wewnętrznego zegara czasu. Dlatego jest wymagane aby zegar licznika
     zawsze był poprawnie ustawiony. Zegar jest ustawiany automatycznie po połączeniu Licznika C15 z serwerem.
 3. ‘IR bariera-awaria’;  status wyświetlany w przypadku uszkodzonej lub zasłoniętej bariery IR do zliczania impulsów
      wejściowych.
               
Przycisk ‘kasuj historię awarii’;  usuwa wszystkie wpisy z dopisaniem daty kasowania w pierwszej linii tabeli.
Ustawiania podstawowe nazwy.
 
Po wybraniu nr licznika C15 z rozwijanej lisy zarejestrowanych liczników C15 można dodać swoją  nazwę.
Grupa : domyślnie ‘0’.
Wykresy graficzne ruchu osób
 
Można wybrać okres i sposób wyświetlenia danych w postaci wykresów dla wszystkich dostępnych liczników.
Wykresy graficzne - statystyka miesięczna
 
Zestawienie miesięczne dla wybranego roku i licznik.

Wykresy graficzne dla wielu liczników osób
Zakładka ‘Wykres1‘.    Wykres miesięczny dla porównania kilku liczników w okresie roku.
Wykresy graficzne ilości wejść w zestawieniu rocznym
Zakładka ‘Wykres1‘.    Wykres miesięczny dla porównania kilku liczników w okresie miesiąca.


.
|    REGULAMIN SKLEPU     |   ZWROTY TOWARU     |
FH INTEGER

www.eassystem.eu

PRZEMYSŁOWA 13
37-450 STALOWA WOLA
Wróć do spisu treści